پیام ویژه
بدهکارترین کشورهای جهان را بشناسید
سه شنبه 14 بهمن 1399 - 00:06:45
پیام ویژه - به گزارش ایسنا، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه ژانویه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر 10 برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
در ادامه با شش کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:
1- ایرلند
جمعیت: چهار میلیون و 818 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: 349 میلیارد و 801 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 771.91 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 95.19 درصد
2- هلند
جمعیت: 17 میلیون و 138 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: 833 میلیارد و 584 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 577.74 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 79.29 درصد
3- سوئیس
جمعیت: هشت میلیون و 662 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: 673 میلیارد و 625 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 292.80 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 51.71 درصد
4- بلژیک
جمعیت: 11 میلیون و 601 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: 508 میلیارد و 333 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 298.01 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 131.87 درصد
5- یونان
جمعیت: 10 میلیون و 419 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: 201 میلیارد و 339 میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 298.00 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 235.14 درصد
6- فرانسه
جمعیت: 65 میلیون و 280 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: دو تریلیون و 703 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 249.42 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 116.95 درصد
رتبه دیگر کشورها:
- آمریکا
جمعیت: 330 میلیون و 905 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: 21 تریلیون 446 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 126.07 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 101.26 درصد
- چین
جمعیت: یک میلیارد و 440 میلیون نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: 14 تریلیون و 810 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 12.79 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 53.70 درصد
- ژاپن
جمعیت: 126 میلیون و 487 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: پنج تریلیون و 392 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 78.83 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 270.35 درصد
- آلمان
جمعیت: 83 میلیون و 945 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: سه تریلیون و 797 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 168.50 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 83.98 درصد
- انگلیس
جمعیت: 67 میلیون و 953 هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در 12 ماه منتهی به ژانویه: سه تریلیون 285 میلیارد دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: 311.76 درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: 108.74 درصد
انتهای پیام

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/564705/بدهکارترین-کشورهای-جهان-را-بشناسید
بستن   چاپ