پیام ویژه
نماینده کازرون:
ناراحت از عدم استیضاح آقای روحانی
سه شنبه 14 اردیبهشت 1400 - 1:07:09 PM
پیام ویژه -

پیام ویژه


http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/653750/ناراحت-از-عدم-استیضاح-آقای-روحانی
بستن   چاپ