پیام ویژه
یادداشت تصویری چهل و نهم
ارتباط موثر با سالمندان
شنبه 1 خرداد 1400 - 12:11:00
پیام ویژه - در محله دوستدار سالمند علاوه بر ارتباط کالبدی بین محله و سالمند از تجربه‌های او استفاده می‌شود؛ باید توانمندی‌های سالمندان را به رسمیت بشناسیم

دریافت 17 MB

http://www.Yazd-Online.ir/fa/News/668819/ارتباط-موثر-با-سالمندان
بستن   چاپ